Skip to main content

یکی از شیوه های متداول تکه دوزی یا اپلکه دوزی روی مانتو، تکه دوزی به شیوه آزاد می باشد و معمولا در زمانی اجرا می شود که طرح سطح وسیعی از لباس را در بر می گیرد و به صورت گسترده باید اجرا شود. در این شیوه از تکه دوزی ابتدا بخش های مختلف طرح به صورت تکه های جداگانه دوخته می شوند و آنگاه به کمک چند بست؛ در جای مناسب از طرح قرار گرفته و ثابت می شوند. و البته در صورت تمایل امکان تزیین تکه ها با مروارید، پولک و منجوق یا نخ های فانتزی برای افزودن جلوه های ویژه تر روی لباس نیز؛ وجود دارد.

در تصویر زیر نمونه ای ارزشمند از دوخت اپلکه دوزی برجسته به شیوه آزاد را روی یک مانتوی زرد می بینید که توسط خانم ماهدیس فرخنده دوخته شده است. این اپلکه دوزی با استفاده از تضاد رنگ مشکی بر روی پارچه زرد، جلوه ویژه ای به لباس بخشیده و در دو سمت لباس؛ یقه از یک طرف و دامنه در طرف دیگر آن را چشم نوازتر و زیباتر نموده است. طراحی و دوخت لباس نیز توسط خانم فرخنده اجرا شده است.  برای دیدن تصاویر بیشتری از این لباس بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. 

تکه دوزی آزاد- ماهدیس فرخنده