Skip to main content

گلدوزی روی کانوا همیشه در انتهای پاییز و آغاز فصل سرد طرفداران خاص خودش را دارد. این نوع از گلدوزی می تواند شامل کانوا با جنس های مختلف نیز باشد و البته در نواحی متفاوتی از لباس های بافتنی نیز اجرا می شود. به طور کلی شیوه نقش اندازی روی بافتنی ها یکسان می باشد ولی در کانوای بوکله به دلیل ماهیت ناهمسان و عدم یکنواختی در بافت کانوا، موضوع کمی متفاوت می شود و احتیاج به دقت بیشتری در نحوه اجرا را در بر می گیرد.

تکنیک مناسب در دوخت گل ها بر روی بافتنی بوکله دندان موشی کوتاه و بلند به همراه سایه روشن دوزی می باشد. نمونه ای از گلدوزی روی یک ژاکت با بافت بوکله را در زیر می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است. این گلدوزی با استفاده از نخ های کانوا، بر روی کانوا با طرحی حاشیه ای در دو سمت یقه ژاکت و جیب ها؛ دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلدوزی روی کانوای بوکله- سوزندوزی شب افروز