Skip to main content

یکی از تکنیک های کاربردی دوخت منجوق و مروارید ، شرابه دوزی یا آویز دوزی می باشد که دوخت آن به طرح و نقش خاصی نیاز ندارد و معمولا در لبه کار های دوخته شده اجرا می شود تا به صورت آویزان دیده شود. شرابه دوزی غیر از دوخت لبه، عمدتا برای قسمتی از طرح در لباس و یا گل و …. و…  نیز قابل استفاده می باشد. به این شیوه که تعدادی مروارید در تعداد و تنوع اندازه و رنگ دلخواه را، به سوزن می کشیم و به لبه پارچه متصل می سازیم. اتصال از یک سمت آویز به لبه پارچه و یا اتصال از دو سمت آویز به لبه پارچه، تعداد مرواریدها، نوع مرواریدها و نیز  رنگ مرواریدها؛  نوع شرابه  را مشخص می سازد و باعث ایجاد تنوع در این تکنیک می شود. اجرای این تکنیک با منجوق و یا ملیله شکسته و دیگر مهره ها به تنهایی و یا ترکیبی، نیز به خوبی امکان پذیر می باشد.

واضح است که با این همه تنوع فقط همین یک تکنیک، پیشرفت بسیاری را طی نموده و دارای انواع مختلف می باشد و به جرات می توان از دوخت شرابه دوزی به عنوان یک حرفه نیز یاد نمود.

 در تصویر زیر نمونه ای از دوخت سه نوع شرابه را می بینید که توسط خانم زهرا عزیزی و خانم نعیمه منزه در لبه قند ساب، دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی های زیبا بر روی کلمه نشانی1 و نشانی 2 کلیک نمایید.

شرابه دوزی- نعیمه منزه، زهرا عزیزی