Skip to main content

خطوط اصلی در اغلب طرح های سوزندوزی به شیوه ساقه دوزی، دوخته می شوند ولی گاهی می توان بر حسب سلیقه، به جای ساقه دوزی؛ از دوخت زنجیره نیز استفاده نمود. به کاربردن دوخت زنجیره در این موارد باعث می شود تا خطوط پر رنگ تر و بهتر دیده شوند.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت خطوط اصلی را در طرحی سنتی می بینید که با استفاده از نخ دمسه و تکنیک های دوخت ساقه دوزی، زنجیره دوزی، کوتاه و بلند و سایه روشن دوزی، بر آستین یک مانتو؛ سوزندوزی شده است. این سوزندوزی توسط خانم ملیحه آقا جانی اجرا شده و بسیار زیبا ست. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

زنجیره دوزی و خطوط اصلی- ملیحه آقاجانی