Skip to main content

شاخه ای از یک گل رز هستم که نه در باغ، بر روی لباس تو روییده ام. تجربه ای تازه از اولین هماهنگی میان سوزن و نخ، پارچه و کارگاه، طرحی از یک گل و ثانیه های مهربانی که می خواهند در تاریخ این سرزمین ماندگار شوند. تجربه ای تازه از اولین نخ هایی که به سوزن کشیده ای و با تمام دلت دوخته ای. تجربه ای از یک احساس تازه و لذتی که توانسته تا ثانیه هایی ماندگار بیافرینی. شاید در زمانی دیگر و روزهایی دیگر، مرا نپسندی و رز های بسیار دیگری را با تمام دلت بدوزی. شاید این شاخه کوچک رز را فراموش کنی اما مطمئن هستم که تا همیشه  به خاطر خواهی داشت که اولین تجربه ات را با من یعنی یک شاخه گل رز کوچک ، شروع کرده ای.

در تصویر زیر نمونه ای از این تجربه تازه را می بینید که توسط خانم روزا نورمحمدیان از آموزشگاه شب افروز، بر روی یک لباس سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. 

شاخه ای از یک رز-روزا نور محمدیان