Skip to main content

شقایق ها رویای بهار نیستند، خود بهارند. در بهار می رویند و در بهار نیز زندگی می کنند. می توان طرحی از شقایق بر روی یک لباس دوخت و تمام ثانیه های یک زندگی  را به بهار پیوند زد. بهاری اندیشید و بهاری زندگی کرد.

 در تصویر زیر نمونه زیبایی از دوخت یک گل شقایق را بر روی یک لباس می بینید که توسط خانم فاطمه میر کریم پور از آموزشگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.   

سوزندوزی شقایق و رویای بهار- فاطمه میر کریم پور