Skip to main content

گاهی با تغییری اندک در یک دوخت، شکل و ظاهر دوخت نیز تغییر می یابد. دوخت پیچ رز با منجوق یکی از همین دوخت هاست که تنها با نهادن مرواریدی درشت در میانه گل ، و افزایش دفعات دوخت، گل رزی کوچک را می توانیم، هر بار بزرگ و بزرگ تر نماییم و به اندازه دلخواه دست یابیم.

 البته ایجاد تغییر می تواند کمی فراتر تر از این نیز باشد و با اضافه نمودن مقداری تور به عرض دلخواه با چین و یا بدون چین دور تا دور گل دوخته شده؛ هم به زیبایی گل اضافه کنیم و هم گل را در مقیاس بزرگ تری ارائه نماییم. این دوخت می تواند به صورت ثابت بر زمینه پارچه قرار گیرد و یا به صورت سیار در هر نقطه از لباس تنظیم شود و یا به صورت گل یقه با افزودن یک سنجاق در پشت آن مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه ای از این دوخت را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم  شیوا امیر سلیمانی به صورت جدا و برای یک گل یقه دوخته شده است و دور تا دور گل یقه از تور حریر چین دار استفاده شده است. جهت دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر زمینه رنگ های متفاوت، روی کلمه نشانی کلیک نمایید

گل یقه  با منجوق و تور- شیوا امیر سلیمانی