Skip to main content

دوخت دانه های ملیله یا گندمی به صورت زیگزاگ در کنار خطوط اصلی طرح را، کنگره دوزی می‌‌گویند. کنگره دوزی معمولا در خطوط متفاوت از طرح های مختلف پولک و منجوق دوزی امکان دوخت می یابد که بر حسب سلیقه سوزندوز، انتخاب می شود. این خطوط می تواند مستقیم یا انحنا دار نیز باشد. جهت اجرای این دوخت سوزن را از پارچه بیرون می کشیم و دو عدد ملیله یا گندمی را همزمان به سوزن می کشیم و به صورت زیگزاگ با اندکی فاصله در پارچه، فرو مبریم. آنگاه سوزن را از جایی که محل تلاقی دو ملیله و یا دو گندمی می باشد، به رو کشیده و معمولا با اضافه نمودن یک منجوق، یا یک مروارید ریز، آن را ثابت می کنیم.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت کنگره دوزی با گندمی روی خط بیرونی یک جقه را، می بینید که توسط خانم معصومه بابانژاد از آموزشگاه شب افروز دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

کنگره دوزی با گندمی- معصومه بابا نژاد