Skip to main content

به گلبرگ هایم نگاه کن . به خطوط بلند و کوتاهی که با نخ  و رنگ، بر سینه من دوخته شده بنگر. سایه روشن های ثانیه ها را ببین. حضور هر نخ و رنگ را لمس کن. سینه سینه سخن دارم و دنیایی وسیع از زیبایی می بینم. گلبرگ به گلبرگ رازهای نا شکفته را عیان می سازم. می خواهم در میان دستهای تو بشکفم. سبز شوم. عیان شوم و مهربان شوم در لحظه های نامهربان هستی.

سایه روشن دوزی- سوزندوزی شب افروز