Skip to main content

یکی دیگر از انواع دوخت پولک  دوزی توپر، که برای دوخت روی خطوط به صورت ممتد و برای پر کردن گلبرگ ها و برگ ها و… به کار می رود، پولک دوزی به شیوه فلس ماهی می باشد. در این شیوه پولک ها بدون منجوق، در کنار هم قرار می گیرند و دانه به دانه؛ به وسیله نخی که روی آن قرار دارد متصل می شود. به این صورت که هر بار سوزن را از سوراخ پولک به رو می آوریم و پس از گذراندن پولک ، دقیقا به کناره پولک متصل می سازیم. واضح است که در این روش ، پولک ها می توانند در کنار هم به گونه ای قرار گیرند که کمی روی یکدیگر قرار داشته باشند.

نمونه دوخته شده ای از تکنیک پولک دوزی به شیوه فلس ماهی، در تصویر زیر وجود دارد که توسط خانم نعیمه منزه از آموزشگاه شب افروز بر روی یک رومیزی عسلی به شیوه فلس ماهی تو پر؛ اجرا شده است. . تصاویر بیشتری از این رومیزی کوچک اما زیبا را، می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی ببینید.

پولک دوزی به شیوه فلس ماهی- نعیمه منزه