Skip to main content

دوختن هر گلی در سوزندوزی رمز و راز های خاص خودش را به همراه دارد. رمز و راز هایی که فقط خود سوزندوز می داند و می تواند بر گونه گلبرگ های یک گل بدوزد. ولی همیشه  و در هر موقعیتی، دیدن یک شاخه گل می تواند شادمانی ببخشد و لبخندی زیبا را بر گوشه لبهایتان بنشاند. خواه این شاخه گل در باغچه خانه شما و یا پارک و… باشد یا در گلدان و کنار میز کارتان و یا بر دیوار اتاق و…

یک شاخه گل زیبا بر روی یک بالش نیز می تواند گاه خستگی یک روز طولانی را به هنگام خواب، به نشاطی بیکران بدل سازد . بخصوص اگر این گل زیبا را خودتان بدوزید. خودتان با دست ها و احساس تان، با لذت بی پایانی که شاید تا همیشه تاریخ؛ بمانــــــد.

یک شاخه گل رز در سوزندوزی- سوزندوزی شب افروز