Skip to main content

یکی از دوخت های بنیادی پرکاربرد در سوزندوزی، بست دوزی یا ثابت دوزی می باشد. برای اجرای این دوخت، ابتدا نخ ضخیمی را (دمسه ۶ لا و یا قیطان نازک) در طول طرح روی پارچه؛ می خوابانیم. سپس به وسیله سوزن و نخ همرنگ یا رنگ دیگری با فاصله کم  و یکنواخت روی آن را بست های عمودی می دوزیم. پس از اجرای یک ردیف از دوخت بست، دوباره همان کار یعنی خواباندن نخ ۶ لای دمسه و بست زدن را تکرار می کنیم تا تمام طرح پر شود. البته باید توجه داشته باشیم که بست ها در ردیف اول دارای فاصله مساوی می باشند ولی در ردیف های بعدی و بعدی معمولا درست زیر هم قرار نمی گیرند و در فاصله میان بست های هر ردیف، بست های جدید؛ دوخته می شود.

بست دوزی یا ثابت دوزی- نفیسه علی کیا امیری

کاربرد این دوخت علاوه بر پر کردن فضاهای مختلف از هر طرحی، به صورت یک خط از طرح ها نیز قابل اجرا می باشد. و از آنجا که سعی می شود تا نخ اصلی به کمک بست روی پارچه و در مکان طرح، ثابت بماند، به این دوخت ثابت دوزی هم می گویند.

در تصویر زیر نمونه ای از بست دوزی یا ثابت دوزی را می بینید که توسط خانم سیده نفیسه  علی کیا امیری از آموزشگاه شب افروز، بر روی طرحی از یک خانه قارچی؛ سوزندوزی شده است. تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید.

بست دوزی یا ثابت دوزی- نفیسه علی کیا امیری