Skip to main content

چهارمین بخش از مرور تصاویر تابلوی سرمه دوزی با طرح دو جقه را ، همراه با دوخت حاشیه جقه؛ در این قسمت می بینید . این تابلوی بسیار زیبا بر روی پارچه ترمه قدیمیو توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

خانم فاطمه آل ابراهیمی برای دوختن حاشیه جقه از سرمه تراش و ساده و مروارید ریز استفاده نموده است. به این  ترتیب که دو خط اصلی در حاشیه جقه این تابلو، به شیوه خطی  و با سرمه ساده – مروارید و سرمه تراش – ساده به صورت ترکیبی، دوخت نموده و برای دوختن فاصله میان این دو خط نیز از تکنیک حصیری فشرده استفاده کرده است.

 دور تا دور بته جقه به کمک مروارید های ریز، دالبرهایی کوچک و یکنواخت؛ ایجاد نموده که همچون  حصاری زیبا جقه ها را در برگرفته است. در میان هلال هر دالبر، دوخت زرک با سرمه ساده،مروارید تراش طلایی و سرمه تراش؛ جلوه جقه ها را افزون نموده و فضا را پر تر کرده است .

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی

 گفتیم که در طرح این تابلوی سرمه دوزی بسیار زیبا، دو جقه به صورت آشتی روبروی یکدیگر قرار گرفته و گویی به هم سلام می کنند. با کمی دقت می توان دریافت که این سلام، به صورت رویش یک گل با دو برگ چنانچه در تصاویر نیز دیده می شود؛ همراه با سرمه دوزی معنای تازه ای یافته است.

تصاویر بیشتری از تابلو را می توانید در این نشانی بیابیدبسیار زیباست.اینطور نیست؟؟؟؟

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی