Skip to main content

یکی دیگرازانواع  تکه دوزی استفاده از چهل تکه اجرا شده، جهت تکه دوزی یا اپلکه دوزی می باشد. به این صورت که ابتدا چهل تکه دوزی را از هر نوعی که باشد، اجرا می کنیم و آنگاه چهل تکه  اجرا شده را روی پارچه دیگری به اندازه دلخواه و متناسب با نوع تولیدی که مورد نظر ما هست؛ قرار می دهیم. سپس خطوط اصلی طرح را با کمک دوخت های تزیینی مثل بخیه ، ساقه، زنجیره و…. از روی چهل تکه دوزی به گونه ای می دوزیم که به پارچه زیرین نیز اتصال داشته باشد. غیر از دوخت های تزیینی، دوخت نوار، قیطان و تور از جمله مواردی است که  باعث جلوه دار تر شدن چهل تکه روی پارچه اصلی می شود .

تکه دوزی با رویه چهل تکه ستاره ای- عفت فتاحی

در تصویر زیر نمونه آموزشی اجرا شده ای از این دوخت را می بینید که توسط خانم عفت فتاحی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. در این نمونه دوخته شده خانم فتاحی، چهل تکه ای را به شیوه ستاره ای دوخته و بر روی یک روتختی تکه دوزی نموده است. استفاده از پارچه اصلی با طرحی ستاره ای و همرنگ پارچه، به همراه دوخت تور در محل اتصال چهل تکه به پارچه اصلی، بر ویژگی و زیباتر شدن این نمونه زیبا؛ افزوده است.

می توانید تصاویر دیگری از تکه دوزی با رویه چهل تکه دوزی ستاره را در این نشانی بیابید.

تکه دوزی با رویه چهل تکه ستاره ای- عفت فتاحی