Skip to main content

نرم و سبک، آرام ارام؛ از دل یک گل می رویم . با دانه دانه منجوق، ثانیه ها را به هم پیوند می زنم. چوانه، گلبرگ و گل می شوم. آنگاه در سایه روشن هر گل می شکوفم . لحظه هایم را به هم پیوند می زنم و گل هایی از جنس مهربانی می دوزم تا بر دیوار زندگی بنشانم.

در هر ثانیه و با هر دانه منجوق ، با هر سایه روشن در هر گل؛ دوباره و دوباره روییدن را تجربه می کنم و لحظه های امروزم را به فردا گره می زنم. تو نیز می توانی چنین کنی. باور نداری. همین حالا و از همین ثانیه شروع کن. می توانی!!!!

سایه روشن دوزی با منجوق- بهاره نادی حیدری 

سایه روشن دوزی یک گل با منجوق،گاه به آسانی سایه روشن دوزی یک گل با نخ و سوزن نیست . چرا که در سایه روشن دوزی گل با منجوق، حرکت سوزن و نخ را باید با منجوق ها نیز هماهنگ نمود. آنگاه در می یابی که چگونه زیبایی، ظرافت و لطافت گل ، تابعی از منجوق ها و رنگ ها می شود؛ تابعی از گره خوردن احساس یک سوزندوز با ثانیه ها می شود و چگونه امروز را به فردا پیوند می زند. 

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت یک گل به صورت برجسته و با سایه روشن دوزی منجوق را در زیر می بینید که توسط خانم بهاره نادی حیدری، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. برای دوخت این گل زیبا، از دو رنگ منجوق قرمز روشن و قرمز تیره و تکنیک سایه روشن دوزی با منجوق به صورت برجسته استفاده شده است.

سایه روشن دوزی با منجوق- بهاره نادی حیدری