Skip to main content

دوختن مروارید ها به صورت دانه ای، ممتد و در کنارهم، بر روی هر طرحی روی لباس؛ همیشه زیبایی خاصی را به همراه دارند و جلوه های دلنشینی را می افرینند.

رنگ مروارید ها و البته همسویی آن با رنگ لباس و زمینه پارچه، در همراهی و کنار هم قرار گرفتن دانه ها نیز؛ خود می تواند بر تناوب این زیبایی بیفزاید. کاربرد رنگ در دوخت مروارید ها، می تواند روی هر یک از خطوط؛ در کنار هم و یکسان باشد و یا به صورت یکی در میان تغییر یابد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت مروارید بر روی یک لباس را، می بینیم که در کارگاه سوزندوزی شب افروز، دوخته شده است. درمروارید دوزی روی این لباس، مروارید ها به صورت یکی در میان از دو رنگ (نباتی و گل بهی) و تکنیک دوباره دوزی استفاده شده است.

تصاویر بیشتر ی از لباس را، می توانید دراین نشانی بیابید.

مروارید دوزی روی لباس- سوزندوزی شب افروزمروارید دوزی روی لباس- سوزندوزی شب افروز