Skip to main content

بقچه ترمه گاهی از شکل سنتی آن خارج شده و به شیوه تازه ای ارائه می گردد. شیوه تازه ای که ارائه آن خالی از لطف نمی باشد. در این شیوه هم می توان از سرمه دوزی و یا پولک و منجوق دوزی و… استفاده نمود.

برای دوخت این بقچه زیبا ، از یک مربع ترمه با اندازه دلخواه و مقداری پارچه ساتن به طول ۱۰ الی ۱۲ سانتیمتر و عرضی معادل با ۲ الی سه برابر پیرامون مربع (بسته به نوع و مقدار چینی که می خواهیم) و چهار مثلث ترمه برای چهار جهت بقچه و پارچه آستری؛ استفاده شده است. پس از آن طرح ساده ای از یک گل، با استفاده از سرمه تراش و منجوق به شیوه برجسته بر روی چهار مثلث اطراف روی پارچه ترمه، سوزن دوزی، آسترکشی و سپس دوخت شده است.

 برای جمع نمودن سر مثلث ها و بستن بقچه از چند مروارید درشت و بندینک استفاده شده است و چنانچه در تصاویر می بینید، این بقچه از هر چند جهت قابل باز شدن و استفاده می باشد.

این بقچه ارزشمند و زیبا می تواند به عنوان یک کادویی مناسب در اندازه های مختلف و یا با پارچه های متفاوت و حتی رنگارنگ، مورد استفاده های متفاوت قرار گیرد.

در تصویر زیر نمونه ارزشمند و زیبایی از این شیوه دوخت بقچه ترمه می بینید که توسط خانم نرجس شعبانپور، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است. تصاویر بیشتری از این بقچه زیبا را می توانید در این نشانی بیابید.

بقچه سرمه دوزی شده- سوزندوزی شب افروز