Skip to main content

به طور کلی در سوزن دوزی ها، دوخت دندان موشی در امتداد یک دایره را چرخ و فلک میگویند. به گونه ای که خطوط دندان موشی به عنوان شعاع های آن دایره دوخته می شوند. چرخ و فلک معمولا به  شیوه های مختلف قابل اجرا می باشد. اما دو شیوه زیر متداول ترین کاربرد چرخ و فلک در سوزن دوزی می باشند.

در یکی از این شیوه ها دقیقا مرکز یک دایره به عنوان مرکز چرخ و فلک و شعاع های دایره به عنوان خطوط اصلی دوخته می شوند. در نوع دیگری از چرخ و فلک دو دایره متحدالمرکز را در نظر می گیریم و به گونه ای شعاع های دایره بیرونی را می دوزیم که هر بار سوزن روی دایره درونی و حد فاصل میان دو دایره دندان موشی را شکل دهد .

چرخ و فلک می تواند در اندازه و شیوه های مختلف به صورت پراکنده و گاه در کنار هم مجموعه ای از گل های کوچک را در میان سوزندوزی ها به وجود آورد. مانند تصاویر زیر:

دوخت چرخ و فلک - سوزندوزی شب افروزدوخت چرخ و فلک - سوزندوزی شب افروز