Skip to main content

یکی از کاربرد های بسیار خوب دندان موشی یا دوخت پتویی ایجاد یک لبه یا دیواره به هنگام دوخت می باشد. این لبه  یا دیواره کمک بسیار موثری جهت بستن فضای طرح و یا پارچه، می باشد . به همین خاطر معمولا در میان انواع حرفه های سوزن دوزی مانند، اپلکه دوزی، گلدوزی، سرمه دوزی، برودری دوزی، ژور دوزی، شبکه دوزی و…  کاربرد های بسیار بالایی را ایجاد می نماید.

دندان موشی یا پتویی- سوزندوزی شب افروز دندان موشی یا پتویی- سوزندوزی شب افروز