Skip to main content

بنفشه ها راز های نهفته زیادی را در میان سایه روشن های گلبرگ هایشان عیان می سازند. سایه روشن های زیبایی که به تمام، جان مایه حیات یک سوزن دوز هستند و حرمت ثانیه های یک زندگی.

سوزن دوزی زیبایی از طرح دو بنفشه را، در تصاویر زیر می بینید که توسط خانم فاطمه تقی زاده از آموزشگاه شب افروز؛ بر پارچه ای سپید دوخته شده است. بنفشه هایی با سایه روشن هایی بسیار زیبا و گاهی متفاوت . گویی تار به تار، نخ ها و کوک ها ی این بنفشه حرفی برای گفتن دارند و  و ثانیه هایی برای ماندن.

تصاویر بیشتری از این سوزن دوزی زیبا را می توانید در این نشانی  بیابید.

گلدوزی بنفشه- سوزندوزی شب افروز

گلدوزی بنفشه- سوزندوزی شب افروز