Skip to main content

کنار باغچه لحظه ها شقایقی در میان انگشتانم آرام و مطمئن، می روید و جان می گیرد. سوزن به سوزن، رنگ ها بر گونه گلبرگ هایم بوسه می زنند تا ثانیه های زندگی من را با همه سایه روشن هایش، بر گونه گلبرگ های سرخ شقایق بنشانند.

سوزن دوزی زیبایی از طرح شقایق بر روی یک مانتو را، در زیر می بینید که با نخ دمسه، تکنیک دوخت کوتاه و بلند و سایه روشن دوزی، توسط خانم سمیه محمودی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

تصاویر بیشتری از این سوزن دوزی زیبا را می توانید در این نشانی بیابید.

گلدوزی شقایق- سوزندوزی شب افروز