Skip to main content

یکی از روش های تکه دوزی یا اپلکه دوزی، استفاده از طرح ها و نقش هایی است که بر روی پارچه ها  و در متن اصلی آن قرار دارند. این نقش ها که عموما دارای سایه روشن هایی از رنگ و بعد نیز می باشند ، می توانند جلوه هایی ویژه در تکه دوزی بیافرینند و باعث زیبایی بیشتری از این هنر باشند.

 در این روش به جای برش تکه ها از پارچه ها و رنگ های مختلف، از نقش های آماده بر روی پارچه ها، جهت تکه دوزی استفاده می شود . به این شیوه که ابتدا، دور تا دور نقش دلخواهی که برای تکه دوزی انتخاب نموده ایم را می بریم و در جای مناسب قرار داده به کمک دوخت های مرتبط مانند دندان موشی یا کردونه؛ می دوزیم.

در تصاویر زیر نمونه دوخته شده ای از این نوع تکه دوزی، را می بیند که بر روی یک کوسن و در کارگاه سوزندوزی شب افروز، دوخته شده است. در تکه دوزی روی این کوسن طرحی از یک گل رز با برگ های اطراف بر روی زمینه ای سپید، دوخته شده است. استفاده از نخ زمینه یعنی سفید برای دوختن کردونه اطراف گل باعث جلوه بیشتری از سایه روشن های گل رز با برگ های اطراف شده و به زیبایی کار افزوده است و در عین حال نمای طبیعی تری نیز به گل بخشیده است.

تکه دوزی با نقش پارچه- سوزندوزی شب افروزتکه دوزی با نقش پارچه- سوزندوزی شب افروز