Skip to main content

چهارمین بخش از مرور سوزن دوزی با طرحی از پایییز با مروری روی دوختن نرده های کنار خانه ادامه می یابد . این سوزن دوزی زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ دوخته شده است.

پاییز فصل عاقل شدن است. فصل عاشق شدن – فصل زنده بودن ، فصل زندگی در سرفرازی ، فصل عبور از لحظه های سبز و شادمانه در بهار و تابستان – فصل امیدواری برای گذر از زمستان و رسیدن به بهاری دیگر. نرده هایی قرمز، در کنار خانه ای سپید با چشم اندازی سبز و گلرنگ. نرده هایی که دو فضای جلو و پشت خانه را از هم تفکیک نموده است. در کنار درختهایی کوچک و کاملا پاییزی. نرده هایی که گلهای سفید با اتکا به آن خودشان را بالا کشیده اند تا هر چه زودتر و بیشتر طعم با خورشید بودن را بچشند. نرده هایی که حضور پاییز را در دو سوی خانه، هم در جلو و هم در پشت؛ نادیده نمی گیرند و به هیچ روی مانند دیوار همه چیز را از هم جدا نمی نمایند.

سوزندوزی طرحی از منظره پاییز- سوزندوزی شب افروز