Skip to main content

سومین بخش از سوزندوزی با طرحی از منظره پاییز را در اینجا مرور می کنیم.  این مرور شامل سوزن دوزی و دوختن خانه ای زیبا بر روی طرحی از پاییز در یک تابلو ؛ می باشد. دوختن این تابلوی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده است.

خانه ای در دل دشت و در میان درخت ها. خانه ای که می توانی هر جور که بخواهی آن را بسازی و تزیین نمایی. خانه ای که بی گمان زیباترین و دلنشین ترین چشم انداز را به سوی روشنایی و نور خواهد داشت. خانه ای که مهمان هر روزش خورشید است و مهربانی و عشق. در زلال مهربان نگاه یک درخت در دشتی وسیع، چشم باز می کنی تا روز را با نور و روشنایی و غرور آغاز کنی . و اینهمه آیا میراث کوچکی است؟؟

سوزندوزی طرحی از منظره پاییز- سوزندوزی شب افروز