Skip to main content

 دومین بخش از سوزن دوزی منظره را با هم مرور می کنیم که روی طرحی از پاییز، و بر روی یک تابلو؛ سوزندوزی شده است. این تابلوی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده است.

در دومین بخش از مرور سوزندوزی روی این تابلو، دوختن تپه ها و زمین را می بینید. زمینی که با وجود حضور پاییز، سبز است و سرفراز. سرتاسر این زمین از گل پرشده . گلهایی رنگ در رنگ و مهربانانه از همه رنگ. هر سو که می نگری گل است و زیبایی، حضور است و دلنوازی. گویی طبیعت در میان چشمها و نگاهت، پیوندی از شکفتن  میان پارچه و سوزن و نخ؛ می آفریند. پیوندی میان سرسبزی و شکوفا شدن، پیوندی میان رستن از دل خاک و ماندگار شدن و…. و…

تصاویر بیشتری از سوزندوزی روی منظره پاییز را؛ می توانید در این نشانی ببینید و دوختن این منظره زیبا را از همین حالا شروع نمایید.

سوزندوزی طرحی از منظره پاییز- سوزندوزی شب افروز