Skip to main content

هر طرحی از گل دوزی شاید برای اجرای سوزن دوزی روی کانوا مفید نباشد. اما یک سوزن دوز به خوبی قادر است که طرح ها را بر مبنای نوع پارچه و فضای مورد نظر برای اجرای سوزن دوزی، با اندکی تغییر مورد استفاده قرار دهد.

در نوشته های قبل طرحی از گلدوزی روی کانوا را دیدید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده بود و اینک خود طرح در دسترس شما می باشد . در صورت تمایل می توانید آن را دانلود و مورد استفاده قرار دهید. تصاویر بیشتری از این طرح گلدوزی شده روی  کانوا را می توانید در این نشانی بیابید.

گلدوزی روی کانوا- سوزندوزی شب افروز طرح گلدوزی روی کانوا- سوزندوزی شب افروز