Skip to main content

یکی از کاربرد های دوخت داربستی ، استفاده از این دوخت  برای پر نمودن فضای خالی وسط بته جقه ها می باشد. این فضا ی خالی همیشه به صورت دوخت خطوط افقی و عمودی و ضربدر؛ پایان نمی یابد و گاهی در میان چهار خانه های به وجود آمده با نخ هایی به رنگ دیگر، دوخت هایی کمکی مانند گره فرانسوی، ضربدر هایی بزرگ تر و یا ستاره هایی کوچک؛ تزیین می شود.

در تصاویر زیر نمونه هایی از این تزیین را در فضای خالی یک بته جقه می بینید که توسط خانم ها عطیه شریفی و فاطمه تقی زاده در رنگ هایی متفاوت؛ دوخته شده است.

 در هر دو تصویر با رنگهایی متفاوت از دوخت داربستی، ضربدر هایی به صورت یک در میان در بین خانه های خالی دوخته شده است.

کاربرد دوخت داربستی- سوزندوزی شب افروز

کاربرد دوخت داربستی- سوزندوزی شب افروز