Skip to main content

برای دوختن منجوق یا مروارید روی یک خط به صورت ممتد و کنار هم، روش بست دوزی همیشه روش کارایی نیست و برای خطوط بسیار دراز نیز جوابگو نمی باشد، زیرا از استحکام کافی برخوردار نیست. به همین دلیل امروزه برای دوختن انواع خطوط طولانی به صورت صاف و یکدست؛ از شیوه دوباره دوزی استفاده می شود.

برای دوباره دوزی با منجوق ابتدا سوزن را از پارچه بیرون کشیده و چهار منجوق را به سوزن می کشند و با فاصله همان ۴ منجوق، سوزن را به زیر می برند و درست در حد فاصل منجوق ۲ و ۳ بیرون می آورندو از میان دو منجوق ۳ و ۴ رد می نمایند و دوباره ۴ منجوق دیگر به سوزن می کشند و این کار را ادامه می دهند. یعنی هر بار دو منجوق آخر دوباره دوخته می شود. به این روش دوباره دوزی می گویند.

در دوباره دوزی با مروارید نیز دقیقا این شیوه به کار گرفته می شود. با این تفاوت که پس از بیرون کشیدن سوزن از پارچه، هر بار به جای ۴ منجوق؛ دو مروارید به سوزن می کشند و با فاصله همان ۲ مروارید، سوزن را به زیر می برند و درست در حد فاصل مروارید های ۱و ۲ بیرون می آورند و از میان مروارید دوم سوزن را رد می نمایند و دوباره ۲ مروارید دیگر به سوزن می کشند و این کار را ادامه می دهند.

دوباره دوزی با مروارید- سوزندوزی شب افروز

 اما بیشترین کاربرد این روش برای دوخت خطوط انحنا دار، زاویه دار و شکسته و دایره ها می باشد. زیرا به کمک این روش می توان انواع خطوط را صاف و منظم دوخت و از جابجایی و لغزندگی منجوق ها و یا مروارید ها جلوگیری نمود.

تصاویر بیشتری ازنمونه دوخت دوباره دوزی با مروارید را می توانید در نشانی زیر بیابید. این نمونه بسیار زیبا پشت یک مانتو و در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده است.

دوباره دوزی با مروارید- سوزندوزی شب افروز