Skip to main content

یکی از موارد مصرف تکه دوزی  یا اپلکه دوزی دوختن طر ح های عروسکی و گل، روی وسایل بچه می باشد. 

استفاده از پارچه های طرح دار همانند پارچه های ساده به هنگام تکه دوزی ها گاه می تواند بسیار مفید و کارآمد باشد زیرا قسمت های مختلف پارچه های طرح دار، در بخشی از یک گل یا رنگ و در میان نقاط مختلف تکه دوزی ها به تنوع و فراوانی رنگ در تکه دوزی کمک می کند.

در تکه دوزی زیر طرحی از یک دختر و گربه را روی یک روتختی کودک، می بینید. طرح لباس دختر دقیقا از میان گلبرگ های گلی انتخاب شده که طرح اصلی پارچه بوده و خطوط کناری طرح میزان چین های لباس را زیادتر نشان می دهد. در انتخاب رنگ برگ ها نیز از پارچه طرح داری استفاده شده که کمی از رنگ زرد خردلی را با  رنگ سبز به همراه دارد و این نکته نیز برگ ها را طبیعی تر و زیباتر نمایان می سازد.

روتختی تکه دوزی- سوزندوزی شب افروز

روتختی تکه دوزی- سوزندوزی شب افروز

این تکه دوزی زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است. در صورت تمایل می توانید تصاویر بیشتری از تکه دوزی روتختی را در این نشانی بیابید تا شما نیز، ایده های بیشتری به هنگام تکه دوزی بیافرینید.

روتختی تکه دوزی- سوزندوزی شب افروز