Skip to main content

گفتیم که سایه دوزی روی پارچه نازک و از پشت کار اجرا می شود و البته طرح های زیادی می توانند جهت سایه دوزی مورد استفاده قرار گیرند.

در تصویر زیر، طرحی ازیک گل با ساقه و برگ و پاپیون، برای سایه دوزی قرار گرفته که نمونه آموزشی سوزن دوزی این دوخت را می توانید در اینجا ببینید که توسط خانم مریم رفیعی از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

طرح سایه دوزی- سوزندوزی شب افروز