Skip to main content

در سه مرحله قبل نحوه آماده سازی گل ها و دوختن ساقه، برگ ها و غنچه ها را دیدیم و در اینجا دو مرحله دیگر را می بینیم.گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز

مرحله چهارم:

پس از دوخت گل ها، برش دور تادور و سوزاندن لبه ها، مرحله اتصال گل ها به پارچه می باشد. به کمک یک مروارید درشت یا سنگ  و یا حتی چند کوک می توانید گل ها را به پارچه متصل نمایید و مغز گل را بدوزید.

در صورتیکه بخواهید برای اتصالی محکم، از چرخ استفاده نمایید؛ گل ها را در جای مناسب قرار داده و با چند کوک چرخ، گل را به پارچه اصلی متصل نمایید.

گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز

مرحله پنجم:

 پس از طی نمودن مراحل قبل،در تصاویر زیر گل های سه بعدی دوخته شده را بر روی مانتو و در میان شاخه و برگ هایی می بینید که مرحله بعد از اتصال گل ها به پارچه اصلی، و مانتو ی آماده را نشان می دهد.

گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز

گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز

این گلدوزی سه بعدی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است.  تصاویر بیشتری از این گلدوزی زیبا را می توانید در این نشانی  ببینید.

بسیار زیباست . اینطور نیست؟