Skip to main content

یکی از کاربرد های بسیار مهم دوخت گل های سه بعدی، استفاده از این گل ها لابلای شاخه ها و برگهای بی شمار طرح های پیچیده  و یا بزرگ می باشد که جهت آسان تر نمودن فضای کار و البته جلوه دهی بیشتر گل در میان شاخ  و برگ ها و بر روی ساقه ؛ استفاده می شود.

به طور کلی مراحل مختلف دوخت این گل های سه بعدی به صورت زیر می باشد:

  • نقش اندازی اصلی و کل طرح روی مانتو و نقش اندازی گلها ، روی پارچه انتخاب شده برای دوخت گل و دوخت گلها
  • دوخت بقیه قسمتهای طرح روی پارچه اصلی، آماده نمودن، غنچه، ساقه و برگها
  • برش دور گلبرگها،سوزاندن دور گلبرگها و آماده نمودن گل برای اتصال
  • نحوه اتصال گلها بر روی طرح اصلی
  • لباس آماده

مرحله اول:

 اولین مرحله از اجرای دوخت، آماده سازی گلهای سه بعدی می باشد.  به این صورت که ابتدا طرح گلها را روی پارچه می کشیم و به کمک تکنیک های دوخت گل؛ با استفاده از نخ ابریشم و یا دمسه، گلدوزی می کنیم.

گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز

مرحله دوم:

در دومین مرحله ،پس از دوخت گلهای سه بعدی بقیه قسمت های طرح را روی مانتو می دوزیم. مانند ساقه ها و برگها و حتی بخش دیگری از گل و غنچه ها که نمی خواهیم به صورت سه بعدی ارائه شوند، باید روی مانتو به شیوه هم سطح و با استفاده از تکنیکهای دوخت گل، مانند کوتاه و بلند و سایه روشن ؛ دوخته شود.

گاهی، جهت جلوه بیشتر غنچه ها و هماهنگی آنها با گل های اطراف، از تکنیک گل های پارچه ای نیز استفاده می شود  و البته جای گلها ی سه بعدی خالی می باشد.

گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز

مرحله سوم:

در این مرحله پس از  دوخت گلهایی که می خواهیم به صورت سه بعدی بر روی لباس دوخته شوند، بر روی پارچه ای جدا از لباس اصلی؛ دور تا دور این گلها را می بریم و می سوزانیم تا از ریشه ریشه شدن کناره های گلبرگ جلوگیری شود. 

 در تصاویر زیر گلهای دوخته شده ای را می بینید که باید در مکان مشخص قرار گیرد.

گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز

 

این گلدوزی سه بعدی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است.  تصاویر بیشتری از این گلدوزی زیبا را می توانید در این نشانی ببینید.

بسیار زیباست . اینطور نیست؟