گفتیم که دوخت داربستی برای پر نمودن فضاهای خالی از سوزن دوزی که تمایلی به پر کردن کامل آن نیز وجود ندارد، به کار می رود. این فضاهای خالی همیشه در میان طرح های گلدوزی نیست و گاهی نیز در میان طرح های دیگر حرفه های سوزن دوزی دیده می شود. از جمله حرفه هایی که که می تواند با این دوخت شکل یابد، سرمه دوزی می باشد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از دوخت داربستی را با سرمه می بینید که توسط خانم ها مائده وجدانی ، آتنا سجادیان و فاطمه خلیل نژاد؛ از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

دوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروزدوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروزدوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروز