Skip to main content

گفتیم که دوخت داربستی برای پر نمودن فضاهای خالی از سوزن دوزی که تمایلی به پر کردن کامل آن نیز وجود ندارد، به کار می رود. این فضاهای خالی همیشه در میان طرح های گلدوزی نیست و گاهی نیز در میان طرح های دیگر حرفه های سوزن دوزی دیده می شود. از جمله حرفه هایی که که می تواند با این دوخت شکل یابد، سرمه دوزی می باشد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از دوخت داربستی را با سرمه می بینید که توسط خانم ها مائده وجدانی ، آتنا سجادیان و فاطمه خلیل نژاد؛ از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

دوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروزدوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروزدوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروز