Skip to main content

مرواریدها خود به تنهایی زیبا هستند و مروارید دوزی نیز، لذت بخش می باشد . اما کاربرد دوخت مروارید فقط در میان سرمه یا پولک و بر روی پارچه ترمه  و در میانه گل نمی باشد . گاهی به کمک همین مروارید ها می توان طرح و نقشی را بر تار و پود پارچه دوخت و به آن شکل بخشید.

مروارید دوزی- سوزندوزی شب افروز

در تصاویر زیر نمونه ای از دوخت مروارید را می بینید که نقش دو جقه درون هم را بر روی یک مانتو شکل بخشیده است. این نمونه  زیبا در کارگاه سوزن دوزی شب افروز دوخته شده است.

مروارید دوزی- سوزندوزی شب افروز