Skip to main content

تگرگ دوزی یکی از دوخت های بسیار پرکاربرد در سرمه دوزی می باشد . به این ترتیب که قطعه هایی کوچک  از سرمه را می بریم و در کنار هم ، اما به صورت جدا از هم در اطراف یا میان بخش هایی از طرح که می خواهیم پر تر به نظر آیند؛ می دوزیم.

تگرگ دوزی- سوزندوزی شب افروز

به طور کلی تگرگ دوزی برای پر کردن زمینه های خالی فضاهای سرمه دوزی شده دوخت مناسبی می‌‌باشد. برای جلوه بیشتر این فضاها به هنگام تگرگ دوزی، اغلب آن را با مروارید دوزی و سنگ دوزی نیز همراه می نمایند.

در تصاویر زیر نمونه ای از دوخت تگرگ دوزی را می بینید که توسط خانم منانه نصیری از آموزشگاه شب افروز، بر روی پارچه ترمه؛ اجرا شده است.

تگرگ دوزی- سوزندوزی شب افروز