Skip to main content

گیپور دوزی یکی از انواع دوخت های سوزن دوزی می باشد که به نوعی از تور های گیپور در آن استفاده می شود. خلاقیت در کاربرد انواع تورهای گیپور مانند تور دوزی های دیگر، می تواند در بسیاری موارد؛ زیبایی های چشمگیری بیافریند.

یکی از انواع گیپور دوزی که رایج ترین آن نیز می باشد، بخش هایی از طرح های مستقل یا به هم پیوسته از تور را جدا می کنند و پس از جدا نمودن بخش های دلخواه که معمولا گل، برگ ، جقه و…. می باشد؛ آن را در مکان مناسب قرار داده و با دوخت هایی چون زیگزاگ، دندان موشی و یا کردونه؛ ثابت می نمایند . در واقع به بیانی دیگر، بخش هایی از تور گیپور را  در مکان مناسب و دلخواه؛ تکه دوزی یا اپلکه دوزی می نمایند.

در تصاویر زیر نمونه ای از دوخت بخشی از طرح گیپور بر روی لباس می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است.

گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز

گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز

نوع دیگری از گیپور دوزی، که آسان تر نیز می باشد، اجرای دوخت گیپور بدون جدا سازی تکه هایی از طرح گیپور به صورت یکسره؛ بر روی بخش هایی از لباس می باشد. به این صورت که ابتدا تور گیپور را به صورت یکسره، در مکان دلخواه ار لباس قرار می دهند و سپس به کمک دوخت های مرتبط؛ آن را ثابت می نمایند.

در هر دو شیوه در صورت تمایل می توان بخش هایی از تور گیپور بر روی لباس یا تکه های بریده شده ای از تور به صورت مستقل بر روی لباس را به کمک دوخت هایی مانند پولک دوزی، سنگ دوزی، منجوق دوزی، ملیله دوزی ، سرمه دوزی و…… تزیین نمود.

البته گاهی نیز کل یک لباس با پارچه گیپور دوخته می شود و بر روی آن از دوخت های تزیینی مختلف جهت تزیین و ایجاد جلوه بیشتر، استفاده می کنند

در تصاویر زیر نیز نمونه ای از دوخت گیپور بر روی بخشی لباس می بینید که توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی از اموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است و به کمک سنگ، ملیله شکسته و.. تزیین شده است.

گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز