Skip to main content

دوخت داربستی یا دوخت بخارا، جهت پر نمودن بخش هایی خالی از سوزن دوزی که تمایلی به پر کردن کامل آن نیز وجود ندارد؛ به کار می رود.

برای اجرای دوخت ابتدا، شلالهای بلندی به صورت بعلاوه کنارهم می دوزیم. بطوریکه پس از دوختن شلال ها، مربع های مساوی در کنار هم داشته باشیم. محل تقاطع این خطوط افقی و عمودی را با نخ همرنگ یا نخ رنگ دیگر، بست هایی به شکل اریب یا بعلاوه می دوزیم. گاهی هم از گره فرانسوی در محل تقاطع استفاده می کنیم.

نمونه ای از دوخت داربستی را در اینجا می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

دوخت داربستی یا بخارا- سوزن دوزی شب افروز