Skip to main content

گل های فرفره ای را به روش های مختلفی می توان دوخت . عمده ترین روش هایی که می توانید این گل ها را بدوزید، استفاده از تکنیک دوخت ساتن و  دندان موشی می باشد.

گل فرفره ای-سوزندوزی شب افروز

در اینجا نمونه ای از دوخت یک گل فرفره ای را با دوخت دندان موشی می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز، بر روی یک بلوز بافتنی دوخته شده است.

گل فرفره ای-سوزندوزی شب افروز