Skip to main content

گفتیم که دوخت روکوکو یا ملیله ای به صورت تکی جهت استفاده در حاشیه و نیز برای ایجاد گل با شعاع هایی همسان و غیر همسان با یک مرکز واحد در میان سوزن دوزی ها کاربرد زیادی دارد. علاوه بر موارد گفته شده این دوخت برای تزیین لباس و یا موی عروسک ها نیز در میان سوزن دوزی ها کاربرد زیادی دارد.

 نمونه هایی از این کاربرد را، جهت ایجاد موی عروسک می بینید که توسط خانم مریم رفیعی و خانم فاطمه رمضانی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

کاربرد روکوکو یا گره ایرانی- سوزندوزی شب افروز کاربرد روکوکو یا گره ایرانی- سوزندوزی شب افروز