برای دوختن گل داودی از تک زنجیره به صورت شعاعی در پیرامون یک دایره استفاده می شود به گونه ای که تمام زنجیره ها از مرکز دایره یا وسط گل به سمت بالا قرار گرفته باشند. پس از دوخت هر زنجیره بر روی آن یک بست می زنیم تا ثابت بماند و آنگاه زنجیره های بعدی و بعدی را می دوزیم تا دایره کامل شود.

گل داودی دوبل- سوزندوزی شب افروز

نحوه دوختن داودی دوبل نیز دقیقا مانند داودی ساده می باشد، با این تفاوت که هر بار دو زنجیره یکی کوچک تر و دیگری بزرگ تر؛ داخل هم قرار می گیرند .

نمونه دوخته شده داودی دوبل را در اینجا  و بر روی یک بلوزبافتنی می بینیدکه در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است.گل داودی دوبل- سوزندوزی شب افروز

گل داودی دوبل- سوزندوزی شب افروز