Skip to main content

یکی دیگر از انواع دوخت های دندان موشی، دوخت دندان موشی پنجره ای می باشد. این دوخت که به دوخت پتویی تزیینی نیز نامیده می شود از دوخت ردیف به ردیف دندان موشی در زیر هم به وجود می آید.

 برای اجرای این کار با سرمه، ابتدا تکه ای سرمه را بریده و دوخت دندان موشی را در یک ردیف منظم می دوزیم. سپس در ردیف های بعدی، دوخت دندان موشی را در ردیف های منظم و زیر هم ، درحالیکه هر دندانه محل قرار گرفتن دندانه دیگری باشد؛ با سرمه می دوزیم. این دوخت را دوخت دندان موشی ردیفی یا دوخت پنجره ای می گویند.

نمونه آموزشی زیبایی از این دوخت را در این بخش می بینید که توسط خانم سلیله احمد پور و خانم نرجس شعبانپور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

پتویی پنجره ای با سرمه- شب افروز پتویی پنجره ای با سرمه- شب افروز