Skip to main content

یکی از انواع دوخت های بسیار اساسی و کاربردی در سوزن دوزی دوخت دندان موشی یا پتویی می باشد.

این دوخت بین دو خط موازی و بطور عمده از چپ به راست اجرا می شود. سـوزن را از میان پارچه بیرون می آوریم و نخ را بـه صورت حلقه در زیر آن قرار مـی دهیم. سپس نخ حلقه شـده را با دست چپ نگه میدایم. آنگاه سوزن را از پارچــه خارج و  نخ را رها می کنیم. این عمل را تکرار میکنیم تا طرح کامل شود.

دوخت دندان موشی یا پتویی