Skip to main content

دانه دوزی تو پر با مروارید نیز همچون دانه دوزی تو پر با ملیله شکسته و مورب و…. می باشد. دوخت دانه دوزی توپر از جمله دوخت های بسیار پر کاربرد نه تنها در حرفـه پولک و منجوق دوزی، بلکه در حرفـه سرمـــه دوزی نیز می باشد و البتـــه طرف داران خاص خودش را نیز دارد. در این دوخت می توان از انواع ابزارهای رایج در هر دو حرفه مانند مروارید، پولک های ریز، ملیله شکسته، منجوق، مورب، ملیله، سنگ اعم از سنگهای منظم و غیر منظم و… می توان استفاده نمود.

 ایــن دوخت را با نام هایی چون شن دوزی با ملیله شکسته، دونه پاشی، ملیله دوزی نامنظم، شلوغ دوزی و  …. نیز می شناسند.

برای اجرای این دوخت معمولا از ابـزار یکسان با تکرار در دوخت و یا ابزار متنوع با تنـوع در دوخت برای تو پر نمودن بخشــی از طرح و یا تمام طرح بهره می گیرند. ولی قبل از آن می توان برای محدود نمودن  بخش مناسب طرح از ساقه دوزی، زنجیره دوزی و یا دوباره دوزی با منجوق و…. نیز بهره گرفت تا جلوه گری طرح در آفرینش زیبایی کاملا اثر بخش باشد.

نمـونه آمـوزشی زیبـایی از این دوخت را اینجا در حـرفه سرمــه دوزی مـی بینیـد که تـوسـط خانم فاطمه آل ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. خانم آل ابراهیمی جهت پر نمودن خطوط میان دو جقه داخل یکدیگر و نیز پر نمودن فضای خالی از برگ های زیر جقه، از دانه دوزی تو پر با مروارید تراش و در دو رنگ طلایی و نقره ای استفاده نموده است.

دانه دوزی تو پر با مروارید- سوزندوزی شب افروز