Skip to main content

ذغره دوزی نوعی از دوخت های تزئینی است که از پولک و سرمه در دوخت استفاده می‌‌شود.در این سوزن دوزی بجای استفاده از منجوق روی پولک، از تکه های برش شده سرمه استفاده می‌‌شود و برای پر کردن و جلوه دادن به زمینه مورد استفاده قرار می‌‌گیرد و معمولا همراه با سرمه و پیله دوزی به کار می رود. ذغره دوزی انواع مختلف دارد.

از انواع ذغره دوزی می توان ذغره گردار را نام برد. احتمال نامیده شدن این دوخت به ذغره استفاده از سرمه روی پولک به شیوه ایجاد گره می باشد. به اینصورت که روی هر پولک، گره ای ایجاد می شود و آن را به پولک و گره قبل متصل می سازد. این نوع ذغره زیبایی خاصی دارد و با تغییر  رنگ و نوع پولک، می توان شکل های متفاوتی از ذغره گره دار را، ایجاد نمود و درست به همین دلیل می توان جلوه های متفاوتی از این دوخت را مورد استفاده قرار داد.

نمونه آموزشی دوخته شده ذغره گره دار با پولک های متفاوت، در این بخش مربوط به خانم ها فاطمه آل ابراهیمی، مریم رفیعی و منانه نصیری می باشد که در آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

زغره گره دار- سوزندوزی شب افروززغره گره دار- سوزندوزی شب افروززغره گره دار- سوزندوزی شب افروززغره گره دار- سوزندوزی شب افروز