Skip to main content

تکه دوزی مرصع روی لباس یکی از مهم ترین کاربردهای دوخت تکه دوزی مرصع، در سوزن دوزی می باشد. کمی پیش تر در مورد تکه دوزی، تکه دوزی مرصع و جواهر دوزی صحبت شد و کاربرد هایی از این دوخت در سوزن دوزی مطرح گردید. شاید این تصور بوجود آمده باشد که مناسب ترین کاربرد برای این نوع دوخت، کاربرد آن در تابلو می باشد. ولی به واقع چنین نیست و این دوخت در همه جا و بر روی هر نوع تولیدی از سوزن دوزی، بخصوص لباس؛ می تواند بکار رود.

نمونه ای از دوخت تکه دوزی مرصع را بر روی یک لباس در اینجا می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است.

تکه دوزی مرصع روی لباس- سوزندوزی شب افروز تکه دوزی مرصع روی لباس- سوزندوزی شب افروزتکه دوزی مرصع روی لباس- سوزندوزی شب افروز