Skip to main content

جهت اجرای دوخت آجرچین با سرمه، از بلندترین بخش طرح  و متناسب با جهت گیری آن؛ دوخت را شروع می کنیم . در ابتدا قطعه سرمه ای به طول ۸ الی ۱۰ میلیمتر بریده و از لبه کناری طرح ، در بخش و مسیر انتخاب شده روی قرار می دهیم و می دوزیم. سپس با فاصله یک سوزن قطعه سرمه دیگری را قرار داده و دوخت را ادامه می دهیم. بعد از دوخت ردیف اول و در ردیف های بعدی باید دقت نمایید تا هر قطعه سرمه در میان حد فاصل میان دو قطعه قبل قرار گیرد. قسمت های کناری باقیمانده نیز به وسیله قطعات کوچک تر پر می شود.

نمونه آموزشی دوخت آجر چین را در این قسمت می بینید که توسط خانم سلیله احمد پور بر روی پارچه ترمه و در آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

دوخت آجرچین با سرمه- سلیله احمدپور