Skip to main content

برای دوخت گل گندمی ، ابتدا یک سنگ یا مروارید درشت در وسط گل و به عنوان مغز گل؛ می دوزیم. آنگاه مروارید های گندمی را دور تا دور مغز گل ، به صورت شعاع هایی از یک دایره ای فرضی می دوزیم.

دوخت گل گندمی

برای دوخت گل گندمی دوبل، پس از دوخت گل گندمی، در حد فاصل هر دو مروارید گندمی، یک گندمی دیگر اضافه می کنیم و این اضافه نمودن نیز به صورت شعاع هایی از یک دایره ای فرضی بزرگ تر در امتداد دایره فرضی اولیه می باشد.

در اینجا نمونه آموزشی هر دو نوع دوخت یعنی گل گندمی، و گل گندمی دوبل را می بینید که توسط خانم نرجس شعبانپور، از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است.

دوخت گل گندمی دوبل