Skip to main content

گفتیم که دوخت کنگره دوزی با ملیله یا گندمی چیست و چگونه اجرا می شود . ولی لازم به ذکر است که این دوخت می تواند با کمی تغییر کاربرد دیگری نیز بیابد. به این شیوه که هر گاه دوخت کنگره به صورت متناوب در زیر هم به صورتی ارائه شود که تشکیل یک لوزی بدهد به این دوخت کنگره دوزی متناوب یا لوزی دوزی نیز، می گویند. که بر حسب انتخاب نوع مواد تشکیل دهنده دوخت، لوزی دوزی با ملیله یا لوزی دوزی با گندمی،نامیده می شود.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت لوزی دوزی با ملیله را بر روی یک دایره در قسمت میانی یک طرح پولک و منجوق دوزی می بینید که توسط خانم  مریم توکلی از آموزشگاه شب افروز دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

لوزی دوزی با ملیله- مریم توکلی

گل های ملیله ای را به شیوه های مختلفی می توان دوخت که مهم ترین آن ها عبارتند از : گل ملیله ای دانه ای ،گل ملیله ای دو دانه ای ، گل ملیله ای با پولک

  • گل ملیله ای دانه ای : در این روش ابتدا یک عدد مروارید یا سنگ گرد کوچک در میانه گل می دوزیم و پس از آن ملیله ها را به صورت شعاع های یک دایره فرضی در اطراف مروارید قرار داده و می دوزیم. ملیله ها می توانند همه یک رنگ و یا دارای سایه روشن و یک در میان متفاوت باشند. بدیهی است که اگر مروارید یا سنگ وسط بزرگ تر باشد، تعداد شعا ع های این دایره فرضی نیز باید بیشتر شود.
  • گل ملیله ای دو دانه ای: نحوه دوخت این نوع گل ملیله ای نیز مانند نوع اول می باشد با این تفاوت که هر بار به جای یک شعاع دو شعاع دقیقا در کنار هم قرار می گیرند . یعنی ملیله ها به صورت دو تا در کنار هم دوخته می شوند.
  • ۳- گل ملیله ای با پولک: برای دوخت این نوع گل ملیله ای هر بار موقع به سوزن کشیدن یک ملیله، یک پولک را هم به صورت همزمان با ملیله می دوزیم.

تصاویر نمونه دوخت ها توسط خانم محبوبه صالحی از آموزشگاه شب افروز بر روی یک رومیزی رانر دوخته شده است. جهت دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلهای ملیله ای- محبوبه صالحی