Skip to main content

دوخت قطعات سرمه به صورت زیگزاگ را، همانند دوخت قطعات دانه های ملیله و گندمی به صورت زیگزاگ؛ کنگره دوزی می گویند. و البته به تبع آن دوخت هماهنگ و متناوب قطعات سرمه به گونه ای که در امتداد هم قرار گیرند و تشکیل لوزی دهند، لوزی دوزی نامیده می شود. گاهی هنگام دوخت کنگره دوزی با سرمه و لوزی دوزی با سرمه در انتهای قطعه های سرمه ، یک عدد پولک صاف ریز قرار می دهند تا جلوه گری دوخت را افزون نماید.

نمونه ای از دوخت لوزی دوزی با سرمه را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم مریم پور کیا بر پارچه حریر دوخته شده است.

کنگره دوزی و لوزی دوزی با سرمه- مریم پور کیا

گفتیم که دوخت کنگره دوزی با ملیله یا گندمی چیست و چگونه اجرا می شود . ولی لازم به ذکر است که این دوخت می تواند با کمی تغییر کاربرد دیگری نیز بیابد. به این شیوه که هر گاه دوخت کنگره به صورت متناوب در زیر هم به صورتی ارائه شود که تشکیل یک لوزی بدهد به این دوخت کنگره دوزی متناوب یا لوزی دوزی نیز، می گویند. که بر حسب انتخاب نوع مواد تشکیل دهنده دوخت، لوزی دوزی با ملیله یا لوزی دوزی با گندمی،نامیده می شود.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت لوزی دوزی با ملیله را بر روی یک دایره در قسمت میانی یک طرح پولک و منجوق دوزی می بینید که توسط خانم  مریم توکلی از آموزشگاه شب افروز دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

لوزی دوزی با ملیله- مریم توکلی

بی گمان تصویر ذهنی بسیاری از افراد در ارائه دوخت های متفاوت سوزندوزی، کاربرد سوزندوزی روی پارچه هایی ساده می باشد. اما همیشه یک سوزندوز می تواند با کمی خلاقیت چشم انداز های تازه و متنوع تری از این رشته ایجاد نماید.

در تصویر زیر نمونه ای از این کاربرد را در حرفه پولک و منجوق دوزی می بینید که توسط خانم مژده زمانی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.  در این تصویر، طرحی از پولک و منجوق دوزی بر روی لباسی اجرا شده  که در قسمت پشت کاملا ساده و در قسمت جلو دارای پازچه ای طرح دار می باشد و البته برای اجرای سوزندوزی روی این لباس، از رنگهای مختلف پارچه طرح دار جلو بر روی طرح پشت؛ استفاده شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

پولک و منجوق روی لباس طرح دار- مژده زمانی

دوخت دانه های ملیله یا گندمی به صورت زیگزاگ در کنار خطوط اصلی طرح را، کنگره دوزی می‌‌گویند. کنگره دوزی معمولا در خطوط متفاوت از طرح های مختلف پولک و منجوق دوزی امکان دوخت می یابد که بر حسب سلیقه سوزندوز، انتخاب می شود. این خطوط می تواند مستقیم یا انحنا دار نیز باشد. جهت اجرای این دوخت سوزن را از پارچه بیرون می کشیم و دو عدد ملیله یا گندمی را همزمان به سوزن می کشیم و به صورت زیگزاگ با اندکی فاصله در پارچه، فرو مبریم. آنگاه سوزن را از جایی که محل تلاقی دو ملیله و یا دو گندمی می باشد، به رو کشیده و معمولا با اضافه نمودن یک منجوق، یا یک مروارید ریز، آن را ثابت می کنیم.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت کنگره دوزی با گندمی روی خط بیرونی یک جقه را، می بینید که توسط خانم معصومه بابانژاد از آموزشگاه شب افروز دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

کنگره دوزی با گندمی- معصومه بابا نژاد