Skip to main content

شاید بسیاری از شما نیز چون من وقتی روزهای کودکی، صندوق پر رمز  و راز مادر، بوی خوب مهربانی و قصه هـای مادر بزرگ را به خاطر می آوریــم، ناخودآگاه صندوق های کوچک و بزرگ گوشه اتاق یادمان میآید که با خودش بوی پارچه های مخمل، کتان، ابریشم، تافته، ترمه، کشمیر و دارایی را به همراه داشت و اینکه این پارچه ها، در مسیر زمان گاه به گاه می بایست گشوده شود و جای خط تای پارچه ها جابجا شود تا از فرسوده شدن پارچه ها جلوگیری گردد و لکه های زرد، آن را در بر نگیرد یا به اصطلاح؛ بی مهری بر آن ننشیند.

سرمه دوزی روی ترمه- شب افروز

جلوگیری از فرسایش پارچه ها در کودکی، راز ماندگاری در آینده را می آموخت و من یاد می گرفتم  با هر باز و بسته شدنی؛ گویی دنیای درونم همچون سرو های بی قرار پارچه های ترمه، بی قرار و بی قرار تر می شدند تا بتوانند تار به تار پارچه های کتان را نیز بکاوند، بشمارند و شبکه هایی از رویش عشق بر آن بدوزند. پارچه ترمه بود و سوزنی و سجاده، جانمازی، کیف قرآن و کیف پول و…. یا کتان که با ابریشم آذین می یافت. دست بافت ها  و رو دوزی هایی گرانبها که در کارگاه های خانگی و خانوادگی بافته و دوخته شده بودند و همچون آینه مسیر لحظه های، رویش و شکفتن را  می نمایاندند.

سرمه دوزی روی ترمه- شب افروز

در هر باز و بسته شدنی از هر تکه پارچه و دوخت، راز اتصال نسلی به نسل دیگر، تاریخچه تکه پارچه ها، نوع کاربرد و مصرف، تعریف سنت ها و آیین قومی، ملی و مذهبی دوباره و دوباره شکل و معنا می یافت و در میان ذهن پر رنگ تر می شد که از چه کسی و در کجا و چگونه و چرا باید این مفاهیم و آداب، حفظ و استفاده شود و چگونه برای آینده تعریف شود تا از یاد نرود و در تاریخ حداقل خانواده؛ به عنوان یک میراث خانوادگی بماند. قدرت این حلقه اتصال و راز تداوم فرهنگ، سینه به سینه بسیار بیشتر از نوشته هاست وحتی می توان گفت اصلا قابل مقایسه نیست. بیرون آوردن پارچه ها از صندوق خانوادگی و لمس آنها به همراه آروزهای گفته و ناگفته ، حرف های شنوده و نا شنوده  و آدمهایی که آنها را بافتند، دوختند و یا سوزن دوزی آن را انجام داده اند؛ بی گمان همه و همه نشان از حذف بی مهری پارچه های قدیمی می تواند باشد.

سرمه دوزی روی ترمه- شب افروز

آیا هیچ با خودتان اندیشیده اید که دیگر چرا از صندوق ها استفاده نمی کنیم؟ چرا پارچه های مان مورد بی مهری قرار می گیرند؟ چرا دیگر این حرف و حدیث ها، یعنی ارتباط های سینه به سینه، در حال خاموشی است؟ چرا فرصت نمی کنیم همراه مادران مان باز و بسته شدن گذشته ها و تاریخ حداقل خانوادگی مان را، مروری دوباره داشته باشیم؟ لکه های بی مهری زیادی غیر از لکه های بی مهری پارچه ها ، در اطراف مان بوجود آمده و ما آن ها را نمی بینیم.  راستی چرا دیگر کسی برای ما از این لکه های بی مهری صحبت نمی کند.

سرمه دوزی روی ترمه- شب افروز سرمه دوزی روی ترمه- شب افروز